Media no image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:50 CET

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi.

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd. Nomineringar till Pro Futura XII har inkommit från 13 universitet. Sammanlagt har 27 forskare nominerats.

– Det är förstås extra roligt att ännu fler utländska universitet än tidigare uppmärksammar den här alldeles utmärkta satsningen, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond, och understryker hur viktigt Pro Futura är både för individerna, lärosätena och forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Också Björn Wittrock som förestår SCAS, Uppsala, dit de antagna forskarna är knutna, är nöjd med satsningen och årets nomineringar.

– Pro Futura ger optimala förutsättningar för forskare att utvecklas bortom det postdoktorala stadiet. Programmet ger forskare möjlighet att tänka stort utan oro för den egna försörjningen. Forskarna drar nytta av de miljöer som ledande institut för avancerade studier erbjuder. I Pro Futura möts framtida forskningsledare över disciplin- och nationsgränser, samtidigt behåller och fördjupar de sin förankring på de nominerande universitetens institutioner. De får också lära känna framtida forskningsledare från framstående universitet i andra länder. Vi gratulerar de forskare, som har nominerats, och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.

– I år var könsfördelningen i nomineringarna från lärosätena ojämnare än den brukar vara, så det ska vi hålla ögonen på och vid behov skärpa anvisningarna, säger Göran Blomqvist. Under de närmaste månaderna kommer vi också att offentliggöra den utvärdering av programmet som RJ låtit göra, tillägger han.

RJ:s webb finns hela listan över de nominerade.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi. Sammanlagt har 27 forskare nominerats. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd.

Läs vidare »
Media no image

11 forskare får medel i ny kommunikationssatsning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 10:32 CET

Gensvaret på RJ:s kommunikationsprojekt var stort. Över 100 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja 11 projekt medel i sin första utlysning av kommunikationsprojekt.Över 100 ansökningar inkom och det var ett söktryck som vida överträffade förväntningarna.

- Det stora intresset visar hur viktiga den här typen av satsningar är, inte minst visar det att forskare har många idéer om hur de kan nå ut och sprida forskningsresultat och samverka med det omgivande samhället. Men det saknas resurser för att ägna sig åt samverkan i bred bemärkelse, säger Jenny Björkman, som varit ansvarig utlysningen.

Ansökningarna har kommit från såväl stora som små lärosäten, liksom från journalister och organisationer som arbetar nära forskare och högskolesektorn. Både seniorer och forskare i början av sin karriär har sökt. Det finns därtill en stor variation på vad forskarna vill göra.

- Vi är mycket glada över bredden i de ansökningar som kommit in, både vad det gäller ämnen och sätten att  samverka och kommunicera på, säger Jenny Björkman. Tyvärr har vi inte kunnat ge medel till alla goda idéer som vi fått in.

Detta är den första av tre utlysningar av kommunikationsprojekt. Kommunikationsprojekt kommer att utlysas igen under 2017 och 2018.

De 11 projekt som fick medel i 2016 års utlysning är:

Jenny Bergenmar Minnen av Selma Lagerlöf,  450 000 kr, Göteborgs universitet

Thomas Brobjer Atlas över värden, moral och värdeförändringar, 400 000kr, Uppsala universitet

Önver Cetrez, Gilgamesh Flyktingminoriteters traumatiska erfarenheter som hamnat i skuggan, 490 000 kr, Uppsala universitet

Henrik Ekengren Oscarsson Visualiseringar av stabilitet och förändring i politiskt beteende 1956-2014, 480 000 kr, Göteborgs universitet

Jonas Ingvarsson Drottningens Juvelsmycke, en digital plattform, 400 000 kr, Skövde högskola

Mats Jönsson Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (GPS 400). Ett kommunikationsprojekt mellan Göteborgs universitet, ABM-sektor och kommun, 350 000 kr, Göteborgs universitet

Sara Kjellberg Forskarnas galleri – att uppleva forskning som deltagande forskningskommunikation i biblioteksrummet, 400 000 kr, Malmö universitetsbibliotek

Annika Larsson Viking Couture: Publik arena för forskning, dialog och kommunikation, 450 000 kr, Uppsala universitet

Rebecka Lennartsson Nya Slussen. Dialog och reflekterande kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar, 400 000 kr, Stockholms stads museum

Maria Törnqvist Sociologi för scen: Närhet och intimitet i världens ensammaste land, 450 000 kr, Institutet för framtidsstudier

Helena Victor Sandby borg – en virtuell koppling. Samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med Virtual Reality, 400 000 kr, Kalmar läns museum

Läs mer om de beviljade projekten på rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Gensvaret på Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt var stort. 102 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar. Ansökningarna kom från stora som små lärosäten, från muséer, journalister samt andra organisationer som arbetar nära högskolesektorn.

Läs vidare »
Media no image

Utlysning för att få tid att forska färdigt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 14:44 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

I denna fjärde utlysning har villkoren förändrats i några avseenden. Nytt för denna omgång är att om ansökan gäller en period som är längre än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. Även för ansökningar för en period upp till sex månader är en forskningsvistelse utomlands en merit.

– Syftet med kravet på en längre period utomlands är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. För att underlätta utlandsvistelsen som är längre än tre månader erbjuder vi stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med, säger Britta Lövgren, ansvarig för RJ Sabbatical.

Under en sammanhållen forskningstid på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

– Ofta äts forskningstiden upp av undervisning och administration, men med RJ Sabbatical kan de under den här perioden av sitt liv enbart koncentrera sig på att slutföra forskningen och publicera, något som både forskare och lärosäte tjänar på, menar Britta Lövgren på RJ.

Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

Utlysningstext: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2017/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. En nyhet är att om ansökan gäller längre tid än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad.

Läs vidare »
Media no image

Forskare sökes till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 09:13 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag.

Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem.

- Med ett allt ökande intresse i samhället för humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens är det viktigt att underlätta för forskare, organisationer och företag att utveckla frågor som är intressanta för båda parter, säger Torbjörn Eng, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Frågorna som ska beforskas är exempelvis: Vad är en deltagardriven process? Vilka är skillnaderna mellan olika musikaliska behov och konsumtionsmönster? Vilka är så kallade framgångsfaktorer bakom integration? Hur beskrivs och förstås lärande och hälsa utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vilka dilemman uppstår i mötet mellan kommun och akademi när skolnära forskning ska hanteras i skolpraktiken?

- Vi hoppas att många forskare ser det som en möjlighet att skaffa sig ny erfarenhet och få tillgång till, och utveckla, kunskap från områden utanför akademin, säger Torbjörn Eng.

Flexit är öppet för yngre likväl som äldre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget eller organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-utlysningen: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-anstallningar-2017/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Läs vidare »
Media no image

Att leva med demens

Nyheter   •   Dec 05, 2016 15:46 CET

Forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" har i flera år forskat om på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Programmet syftar till lyfta fram de demenssjukas erfarenheter och kunskap. På vilka sätt kan demenssjuka, trots sjukdomens tilltagande kognitiva och språkliga begränsningar, utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet och i det vardagliga livet? Vilken ställning har demenssjuka personer som medborgare i samhället?

Den 8 december presenteras resultaten på konferensen Att leva med demens.

Att leva med demens

Slutkonferens för forskningsprogrammet "Demens: handlingsförmåga,
personskap och vardagsliv".

Tid: Torsdag 8 december 2016, klockan 13-16.30
Plats: Folkets Hus, Konferensrum 307, Stockholm

Program
13.00-13.20 Att forska om personer med demens, Lars-Christer Hydén, programansvarig
13.20-13.40 Föreställningar i kultur och samhälle om demens, Lisa Käll och Ann-Charlotte Nedlund
14.00-14.20 Etnokulturella aspekter av demens, Eleonor Antelius och Charlotta Plejert
14.20-14.40 Att leva med demens som kronisk sjukdom, Annika T Larsson och Ingrid
Hellström
14.40-15.00 Behov av forskning om demens, Kerstin Angvik, Demensförbundet
15.00-15.30 Kaffe
15.30-15.50 Samtal vid demens, Christina Samuelsson
15.50-16.30 Avslutade diskussion

Välkommen!

För mer information kontakta Lars-Christer.Hyden@liu.se

Den 8 december presenterar forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Läs vidare »
Media no image

Lär mer på konferens

Nyheter   •   Nov 18, 2016 15:51 CET

Välkommen att ta del av resultat från två av Riksbankens Jubileumsfonds senast avslutade forskningsprogram. Dessutom presenteras årsboken på en konferens om hoten mot freden:

28 november

Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända till sina hemländer, ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Kom och lyssna på statsvetaren Patrik Johansson och fredsforskaren Kristine Höglund, som under ledning av professor Arne Jarrick talar om några av de mer oväntade hoten mot en fredlig samhällsutveckling.

Läs mer på www.iffs.se/kalendarium/hoten-mot-freden/

30 november

Minne, berättande och historikerns ansvar

Hur skapar samhällen sina minnen och hur presenteras de? Vad väljer vi att minnas och vad tycker vi är lämpligt att glömma bort? Består historien av en sammanhållen tid, eller i stället av en mängd olika, korsande tider?

Dessa och andra frågor behandlas under konferensen där forskare verksamma i forskningsprogrammet Tid, minne, representation (2010-2015) presenterar sitt arbete för allmänheten. Dagen avslutas med ett samtal om litterärt och historiskt berättande.

Läs mer på: http://historiska.se/kalendarium/2016/11/30/konferens-minne-berattande-och-historikerns-ansvar/

6 december

Ungdomars politiska utveckling

Slutkonferens från forskningsprogrammet - Youth and Society. Under sju år har femton forskare vid Örebro universitet följt 4000 ungdomar och deras föräldrar i vad som blivit en av världens mest omfattande ungdomsstudier. Målet har varit att ta reda på hur det går till när intresset för politik väcks och utvecklas – eller inte. Möt forskare, politiker och opinionsbildare i en diskussion om vad det betyder för den demokratiska utvecklingen i Sverige.

Läs mer på: https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/yes/Konferens-Ungdomars-politiska-utveckling/

Välkommen till konferenser om hoten mot fred, hur samhällen skapar sina minen och ungdomars politiska utveckling: 28 november: Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig 30 november: Minne, berättande och historikerns ansvar 6 december: Ungdomars politiska utveckling

Läs vidare »
Media no image

Oväntade hot mot freden

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 14:55 CET

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända hem ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Detta är några av de saker som diskuteras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok. Kom och lyssna på statsvetaren Patrik Johansson och fredsforskaren Kristine Höglund, som under ledning av professor Arne Jarrick, tillika redaktör för boken, som talar om några av de mer oväntade hoten mot en fredlig samhällsutveckling.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok Krig/Fred, kommer att delas ut efter seminariet.

Var: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm

När: Måndagen den 28 november, kl. 16:00

Läs mer om årsboken på www.rj.se, där den också går att ladda ner.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända hem ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Detta diskuteras i RJ:s årsbok Krig/Fred, och även på ett seminarium på Institutet för framtidsstudier, Stockholm, den 28 november.

Läs vidare »
Media no image

300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Nyheter   •   Okt 20, 2016 17:34 CEST

Riksbankens Jubileumsfond beviljade under torsdagen över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

42 projekt, 3 program och 7 projektstöd till forskningens infrastruktur tilldelades medel under torsdagens styrelsemöte. Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond, är mycket nöjd.

-Svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ett tillskott, och jag räknar med att flera av de projekt och program som vi nu stöder kommer att göra avtryck både inom akademien och i samhället i stort framöver, säger han.

De tre stora program som tilldelas medel är:

Anna Jarstads program (Umeå universitet) Variationer av fred undersöker de långsiktiga konsekvenserna av de fredsskapande processer som avslutades under 1990-talet. Programmet beviljas 43,4 miljoner kronor.

Per Krusells program (Stockholms universitet) om Klimat och hållbarhet i utvecklingsländer utvärderar och granskar systematiskt klimatpolicy i låginkomstländer med det långsiktiga målet att begränsa klimatförändringarna i dessa länder. Programmet beviljas 40,7 miljoner kronor.

Kristian Kristiansens program (Göteborgs universitet) En ny europeisk förhistoria undersöker vad de stora folkomflyttningarna och jordbruket betytt för Europa genom att kombinera studier av dna, så kallade isotopanalyser, lingvistik och arkeologi. Inte minst kommer man fokusera på hur nya kulturer och språk skapas i denna process. Programmet beviljas 38,2 miljoner kronor.

Utöver detta har alltså 42 projekt fått anslag. Det handlar forskning om allt ifrån det könsneutrala hens påverkan på hur vi ser kön, valrelaterat våld, hur medicinska innovationer faktiskt fördelas till studier om delningsekonomin, god miljöförvaltning och hur man lär sig teckenspråk som andraspråk.

-Projektens mångfald och kvalitet visar hur viktig en stiftelse som RJ är i dag. Våra anslag är ofta avgörande för att forskning ska komma i gång, och det gäller inte minst stöden till infrastruktur av forskning. Det är lätt att glömma att humaniora och samhällsvetenskap också behöver infrastruktur, vilket är en av anledningarna till att RJ varje år också utlyser medel särskilt till detta, säger Göran Blomqvist.

Sju projekt som stöder ny infrastruktur beviljades medel. I samtliga fall var det databaser som fick medel.

Samtliga projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se och är från och med 18:00 den 20 oktober sökbara i RJ:s forskningsdatabas.

Riksbankens Jubileumsfond beviljade i torsdag drygt 300 miljoner kronor till 3 forskningsprogram, 42 mindre forskningsprojekt och 7 projekt till forskningens infrastruktur - alla inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om exakt vilka som fick medel på www.rj.se

Läs vidare »
Oq0thgqn0b3udybmdgus

Fyra nya Flexit-forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 15:23 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fyra nya Flexit-forskare: Stina Hansson, Kristina Lindström och Pia Nykänen vid Göteborgs universitet samt Katarina Wetter-Edman vid Örebro universitet.Under tre år forskar de inom organisationerna Forskning och utveckling i Sörmland, Leanlink, råd & stöd i Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered samt Turistrådet Västsverige.

Hn4wrza4jn1na5pkbxjx

Krig/fred i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:37 CEST

Krig/fred är den nionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Boken uppmärksammar den betydande freds- och konfliktforskning som utförs i Sverige, mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik. I boken finns även ett kapitel om ett rundabordssamtal med Hans Blix, Katarina Engberg och Pierre Schori.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • Information och kommunikation
  • jenny.bjorkman@rj.se
  • 08 506 26 433
  • 08 506 26 400

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.